Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies.
Ďalšie informácie o našich súboroch cookie a ich využívaní.
Ok
Domov |  Obchodné podmienky |  Dodanie a platba |  Reklamácie |  Kontakt |  Ochrana osobných údajov |  Ako nakupovať Registrácia |  Prihlásenie RSS kanál
Domov
Slovenský
   Prihlásenie   Produkty   Dokumenty   Váš profil   Košík   Kontakt   Hlavná   Pomoc 
Aktuálne vám ponúkame 47 produktov.  
Kategórie produktov
katNovinky
katAkciové produkty
katObuv
katOdevy
katPomôcky pre vozíčkárov
katZdravotnícke pomôcky
Akciové produkty


Momentálne nie sú vložené žiadne akcie.Nová registrácia
Ak sa chcete zaregistrovať ako firma, kliknite na REGISTRÁCIA FIRMY.
údaje o mne
 
 Meno a priezvisko:
 Adresa:
 Mesto:
 PSČ:
 Štát:
 www:
 E-mail:
 Telefón:
 Fax:
 Mt:

Dodacia adresa vyplňte len ak je iné ako adresa firmy
 Adresa:
 Mesto:
 PSČ:
 Štát:


 Banka:
 Číslo účtu:
 
prihlasovacie údaje
 
 Prihlasovacie meno:
 Prihlasovacie heslo:
 Potvrdenie hesla:

 Súhlasím s prihlásením k odberu noviniek elektronickou poštou (e-mailom) a spracovaním údajov pre marketingový účel.

 
4701
Kontrolný kód:
Opíšte kód z políčka, slúži ako ochrana proti SPAM.

Zadaním údajov do registračného formulára a ich odoslaním dávate súhlas na založenie údajov do príslušných databáz a súčasne súhlasíte s ich spracovaním v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky
Všeobecné obchodné podmienky elektronického obchodu hendysen.eu, prevádzkovateľ Zuzana Tóthová -
HENDYSEN pre kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu.

Článok I.
Všeobecné ustanovenia
1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej VOP) upravujú právne vzťahy (práva a povinnosti) medzi
poskytovateľom služieb – Zuzana Tóthová - HENDYSEN, so sídlom Martina Granca 11, 841 02 Bratislava,
IČO: 46 008 926, Živnostenský register Obvodného úradu Bratislava, Číslo živnostenského registra:
110-202075 (ďalej len predávajúci) a kupujúcim, pri nákupe tovaru prostredníctvom aplikácie na
internetovej adrese predávajúceho http://www.hendysen.eu a http://www.hendysen.sk (ďalej iba
elektronický obchod).

2. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom, ktoré nie sú upravené v
týchto všeobecných obchodných podmienkach a reklamačnom poriadku predávajúceho, sa spravujú
ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä ustanoveniami zákona č.40/1964 Z.z. Občiansky
zákonník, Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene Zákona Slovenskej národnej rady
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane
spotrebiteľa“), Zákona č. 108/200 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom
predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a
zásielkovom predaji“) a Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona
č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o elektronickom
obchode"). Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom, ktoré nie sú
upravené v týchto všeobecných obchodných podmienkach, sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych
predpisov najmä ustanoveniami Obchodného zákonníka. Na tieto právne vzťahy sa nevzťahujú ustanovenia
Reklamačného poriadku, Zákona o ochrane spotrebiteľa a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a
zásielkovom predaji.
3. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú záväzné pre všetkých kupujúcich – fyzické a právnické
osoby, ktoré zaslaním objednávky prejavia záujem o tovar ponúkaný predávajúcim.
4. Odoslaním objednávky predávajúcemu, kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil so znením týchto
všeobecných obchodných podmienok, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a súhlasí so znením týchto
všeobecných obchodných podmienok a s reklamačným poriadkom predávajúceho.

Článok II.
Výklad pojmov
1. Predávajúcim je Zuzana Tóthová - HENDYSEN, so sídlom Martina Granca 11, 841 02 Bratislava, IČO:
46 008 926, zapísaná v Živnostenskom registri Obvodnom úrade Bratislava,
Číslo živnostenského registra: 110-202075
2. Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá si od predávajúceho objednala tovar
prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho
– http://www.hendysen.eu alebo http://www.hendysen.sk
3. Spotrebiteľom v zmysle ustanovenia § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka sa rozumie kupujúci, ktorý
pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej
činnosti. Kupujúci, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej
alebo inej podnikateľskej činnosti, nie je spotrebiteľom.
4. Tovarom sa rozumejú produkty, ktoré sú v aktuálnej ponuke predávajúceho pre nákup prostredníctvom
elektronického obchodu predávajúceho na internetovej stránke http://www.hendysen.eu alebo
http://www.hendysen.sk
5. Objednávkou sa rozumie jednostranný právny úkon, ktorý adresuje kupujúci predávajúcemu s cieľom
získať ním ponúkaný tovar.
6. Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva uzavretá medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je
kúpa tovaru ponúkaného predávajúcim na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho,
uzavretá spôsobom uvedeným v článku III. týchto všeobecných obchodných podmienok.

Článok III.
Uzavretie kúpnej zmluvy
1. Kupujúci si objednáva u predávajúceho tovar vyplnením elektronického objednávkového formulára
uvedeného na internetovej stránke predávajúceho http://www.hendysen.eu alebo http://www.hendysen.sk.
Kupujúci v objednávke uvedie všetky požadované údaje: meno, dodaciu a fakturačnú adresu so všetkými
vo formulári požadovanými údajmi, e-mailový a/alebo telefonický kontakt, názov objednávaného tovaru,
jeho množstvo a spôsob dodania. Ak objednávka neobsahuje všetky vyžadované náležitosti považuje sa
za neúplnú. V prípade neúplnej objednávky sa predávajúci pokúsi kontaktovať kupujúceho (ak je to
možne s ohľadom na poskytnuté údaje) a vyzvať ho na odstránenie nedostatkov objednávky a k jej
doplneniu. Momentom doručenia doplňujúcich údajov predávajúcemu sa objednávka považuje za úplnú.
2. Odoslaná objednávka je návrhom kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy s predávajúcim. Objednávka
sa považuje za odoslanú momentom doručenia predávajúcemu, ak obsahuje všetky požadované údaje.
Odoslanou objednávkou je kupujúci viazaný a môže ju odvolať (stornovať) len, ak jeho prejav na
odvolanie objednávky dôjde predávajúcemu skôr, ako tento odovzdá objednaný tovar na odoslanie
kupujúcemu. Odvolanie (stornovanie) objednávky zašle kupujúci predávajúcemu prostredníctvom
elektronickej pošty na adresu objednavky@hendysen.eu. Predávajúci zašle kupujúcemu potvrdzujúci mail
o tom, že jeho objednávka bola stornovaná.
3. Po prijatí objednávky predávajúci zašle kupujúcemu potvrdzujúci mail o prijatí objednávky
(akceptáciu). Zaslaním akceptácie predávajúcim kupujúcemu dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy,
ktorá sa týmto stáva záväznou pre obidve zmluvné strany (predávajúceho aj kupujúceho).
4. Uzavretím kúpnej zmluvy sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný tovar v požadovanej
kvalite, množstve a dohodnutej cene (cene platnej v čase odoslania objednávky kupujúcim
predávajúcemu). Kupujúci sa zaväzuje dodaný tovar prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu a
náklady na doručenie tovaru (článok IV. bod 4. týchto všeobecných obchodných podmienok).

Článok IV.
Cena a platobné podmienky
1. Za dodanie objednaného tovaru je kupujúci povinný zaplatiť riadne a včas predávajúcemu kúpnu cenu
podľa bodu 2. tohto článku, platnú v čase odoslania objednávky predávajúcemu.
2. Kúpnou cenou za tovar je cena zverejnená na internetovej stránke predávajúceho pri jednotlivom
tovare. Kúpna cena je vždy konečná, nakoľko predávajúci nie je platca DPH. Akciové ceny a prípadné
ďalšie zľavy platia v časovom období, počas ktorého akcia trvá a za splnenia podmienok uvedených pre
každú akciu, či zľavu samostatne. Rôzne akcie a zľavy nie je možné kombinovať, pokiaľ nie je
výslovne uvedený opak.
3. V kúpnej cene podľa bodu 2. tohto článku nie sú zahrnuté náklady na doručenie tovaru kupujúcemu
(poštovné) a balné zakúpeného tovaru.
4. Pri objednávkach (zásielkach), dodávaných poštou v rámci Slovenskej republiky, je k cene
objednávky účtované poštovné a balné vo výške 4,00 EUR. Pri dodaní zásielky kuriérom v rámci
Slovenskej republiky sa účtuje poplatok 7,00 EUR. Pri objednávkach (zásielkach), dodávaných poštou
do Českej republiky, je tovar zasielaný na dobierku a k cene objednávky je prirátaný účtovaný
poplatok 10,00 EUR za dobierku druhou triedou alebo 12,00 EUR za dobierku prvou triedou.
5. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že súhlasí s výškou ceny za objednaný tovar vrátane
prípadných nákladov za dodanie tovaru.
6. Kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu spôsobom, ktorý si zvolil v objednávke.
7. Spôsoby úhrady za objednaný tovar:
- v hotovosti pri osobnom odbere (len po predchádzajúcej dohode s predávajúcim),
- na dobierku (v hotovosti pri prevzatí tovaru od doručovateľa, alebo kuriéra),
- prevodom na účet na základe vystavenej faktúry.
8. Pri bezhotovostnom prevode sa kúpna cena považuje za zaplatenú okamihom pripísania peňažných
prostriedkov na účet predávajúceho uvedený na daňovom doklade („faktúre“).
9. Faktúra na zaplatenie kúpnej ceny, ktorá bude kupujúcemu dodaná spolu s tovarom, slúži zároveň
ako daňový doklad a dodací list.
10. V prípade, ak je faktúra vystavená chybne (ak chýbajú niektoré náležitosti alebo sú uvedené
nesprávne, príp. je nesprávne uvedená kúpna cena), je kupujúci oprávnený faktúru do dátumu
splatnosti v nej uvedenom vrátiť. Chybnú faktúru kupujúci vráti predávajúcemu spolu s písomnou
špecifikáciou chýb, ktoré faktúra vykazuje. Pokiaľ je faktúra skutočne vystavená chybne, predávajúci
vydá kupujúcemu novú faktúru. Lehota splatnosti kúpnej ceny, uvedená v chybnej faktúre, je dotknutá
len za predpokladu, že chybný údaj spočíva v uvedení nesprávnej výšky kúpnej ceny. V tomto prípade
lehota splatnosti začína plynúť až od doručenia opravenej faktúry kupujúcemu.
11. V prípade, ak kupujúci zaplatí kúpnu cenu za dodanie tovaru vopred (pred dodaním tovaru) a
predávajúci nemôže zabezpečiť dodanie tovaru a dôjde k zrušeniu zmluvy podľa článku V. bod 4. týchto
Všeobecných obchodných podmienok alebo ak kupujúci svoju objednávku stornuje (článok III. bod 2.,
článok V. bod. 1 týchto Všeobecných obchodných podmienok), je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu
zaplatenú kúpnu cenu do 21 dní odo dňa zaslania potvrdzujúceho mailu o stornovaní (zrušení)
objednávky kupujúcemu, a to na účet kupujúceho (ktorý kupujúci zašle prostredníctvom kontaktného
formulára zverejneného na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho
http://www.hendysen.eu alebo http://www.hendysen.sk, alebo ju odošle poštovou poukážkou na adresu
kupujúceho.
12. V prípade, ak kupujúci zaplatil kúpnu cenu a dodaný tovar vrátil (článok VI. ods. 1 týchto
Všeobecných obchodných podmienok) je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu do
15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy (t.j. odo dňa, keď tovar spolu s príslušnými dokladmi bol
doručený predávajúcemu).

Článok V.
Dodacie podmienky
1. Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) sú vybavované v najkratších možných lehotách v
závislosti od dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho. K presnej dodacej dobe
sa predávajúci nezaväzuje, pretože jej trvanie závisí prevažne od tretích strán (dodávateľov). Ak sa
kupujúcemu zdá doba vybavovania objednávky príliš dlhá (t.j. presiahne orientačnú expedičnú dobu
uvedenú pri jednotlivom titule), má právo kedykoľvek pred odoslaním objednávky predávajúcim svoju
objednávku stornovať. Stornovanie (zrušenie) objednávky oznámi kupujúci predávajúcemu
prostredníctvom kontaktného formulára zverejneného na internetovej stránke predávajúceho
http://www.hendysen.eu alebo http://www.hendysen.sk. Predávajúci zašle kupujúcemu potvrdzujúci mail
o tom, že jeho objednávka bola stornovaná.
2. Informácie o stave vybavovania objednávky sa zobrazujú zaregistrovaným účastníkom (kupujúcim) po
ich prihlásení v časti dokumenty/objednávky. Stavy „Prijatá“ a „Spracúva sa“ znamenajú, že
objednávka bola prijatá a momentálne sa pracuje na jej skompletizovaní. Stav „Expedovaná“ znamená,
že objednávka bola odovzdaná na doručenie. V prípade, ak je objednávka rozdelená a expedovaná je len
jej časť (bod 7. tohto článku), zobrazí sa oddelená časť ako nová objednávka.
3. Expedičné doby, ktoré sú uvedené pri každom titule majú orientačný charakter. Ich dĺžka je
udávaná v pracovných dňoch alebo kalendárnych týždňoch a znamená časový úsek, v ktorom je zásielka
odovzdaná doručovateľovi. Samotné doručenie trvá 1-3 pracovné dni v závislosti od typu zásielky.
Uvedené expedičné lehoty vychádzajú z obvyklých dodacích lehôt, ktoré sú bežné pri obchodnom styku
predávajúceho a jeho dodávateľov. Vzhľadom na to, že ich splnenie závisí i od konania tretích strán,
predávajúci nemôže napriek svojej snahe garantovať ich dodržanie vo všetkých prípadoch.
4. V prípade, ak objednaný tovar nie je možné kupujúcemu dodať (ak sa v objednávke nachádza titul,
ktorý sa vypredal, alebo je dočasne nedostupný), predávajúci o tejto skutočnosti bezodkladne
informuje kupujúceho zaslaním e-mailovej správy alebo telefonicky. Ak kupujúci nemá záujem o
čiastočné splnenie objednávky (dodanie dostupného tovaru) a ak nedôjde medzi predávajúcim a
kupujúcim k dohode o náhradnom plnení za nedostupný tovar, kúpna zmluva sa od počiatku zrušuje.
Stornovanie objednávky oznámi kupujúci predávajúcemu prostredníctvom elektronickej pošty na email
objednavky@hendysen.eu Predávajúci zašle kupujúcemu potvrdzujúci mail o tom, že jeho objednávka bola
stornovaná.
5. Dodanie tovaru kupujúcemu sa uskutočňuje spôsobom, ktorý si kupujúci zvolil v objednávke.
6. Dodanie tovaru možno uskutočniť prostredníctvom doručovateľa – Slovenskej pošty, a.s. alebo
kuriérskej služby. Kupujúci si objednaný tovar môže po dohode prevziať aj osobne v sídle
predávajúceho na adrese Zuzana Tóthová – HENDYSEN, Martina Granca 11, Bratislava - Dúbravka. V rámci
Bratislavy, po dohode je takisto možné tovar doviezť osobne kupujúcemu.
7. Objednávku je možné dodať i po častiach. O rozdelenie objednávky môže požiadať kupujúci najmä z
dôvodu urýchleného dodania jednotlivých titulov. V tomto prípade hradí zvýšené náklady na poštovné
kupujúci. Predávajúci môže rozdeliť objednávku najmä z dôvodov jej lepšieho doručenia, zabránenia
zbytočného čakania na tovar s dlhšou dodacou dobou a pod. V takýchto prípadoch znáša zvýšené náklady
na poštovné predávajúci a kupujúci ich hradí len v pôvodnej výške, ktorá bola stanovená pri jeho
objednávke.
8. Nebezpečenstvo vzniku škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia objednaného
tovaru.
9. Vlastnícke právo k predmetu kúpy prechádza na kupujúceho až prevzatím tovaru a úplným zaplatením
kúpnej ceny tovaru.

Článok VI.
Vrátenie tovaru, reklamovanie tovaru
1. Zakúpený tovar je kupujúci oprávnený v zmysle § 12 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri
podomovom a zásielkovom predaji vrátiť do 14 pracovných dní od jeho prevzatia bez udania dôvodu.
Tovar je potrebné v uvedenej lehote doručiť na adresu predávajúceho – Zuzana Tóthová – HENDYSEN,
Martina Granca 11, 841 02 Bratislava. Zásielka musí obsahovať krátku žiadosť, z ktorej je zrejmé, že
kupujúci tovar vracia a kópiu daňového dokladu, ktorý kupujúci obdržal spolu so zásielkou. Náklady
spojené s vrátením tovaru sú hradené výlučne kupujúcim a kupujúci nemá právny nárok na vymožiteľnosť
týchto nákladov.
2. Postup pri uplatňovaní reklamácie na tovary predávané predávajúcim prostredníctvom jeho
internetového obchodu je upravený v reklamačnom poriadku, ktorý je k nahliadnutiu na internetovej
adrese http://www.hendysen.eu/reklamacny-poriadok/

Článok VII.
Ochrana osobných údajov
1. Všetky údaje požadované pri registrácii slúžia len k zabezpečeniu realizácie objednávky
kupujúceho (spracovania objednávky, dodania tovaru) a pre potreby vlastného marketingu
predávajúceho, ako aj pre potreby neskoršej komunikácie s kupujúcim (reklamácia, stornovanie
objednávky, vrátenie objednaného tovaru). Údaje nie sú poskytované žiadnym tretím osobám, s výnimkou
produktov pri ktorých je výslovne uvedený opak. Všetky osobné údaje sú chránené v zmysle platného
právneho poriadku Slovenskej republiky, najmä zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v
znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).
2. Kupujúci udeľuje predávajúcemu v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov súhlas na
spracovávanie jeho osobných údajov uvedených v objednávke v informačnom systéme predávajúceho za
účelom plnenia uzavretej kúpnej zmluvy a za účelom ponúkania služieb a tovarov predávajúceho,
zasielania informácie o produktoch predávajúceho, a to aj elektronickými prostriedkami (e-mail, sms
správy, telemarketing). Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas dobrovoľne, na dobu do jeho odvolania.
Kupujúci má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať.

Článok VIII.
Vecné odmeny a darčekové kupóny
Vecné odmeny
1.Predávajúci si vyhradzuje právo odmeniť svojich verných zákazníkov vecnými odmenami. Spôsob výberu
cien, ako aj ich hodnota, je výlučne v kompetencii predávajúceho a na vecnú odmenu nevzniká právny
nárok.

Článok IX.
Alternatívne riešenie sporov (ARS)
V zmysle zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji a
zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov s účinnosťou od 1.2.2016 Vás, ako
spotrebiteľa / kujúceho informujeme, že v prípade, že nie ste spokojný so spôsobom vybavenia Vašej
reklamácie, alebo sa domnievate, že my, ako predávajúci sme porušili Vaše práva, máte právo sa na
nás obrátiť so žiadosťou o nápravu a to prostredníctvom našej poštovej adresy alebo elektronickej
adresy reklamacie@hendysen.eu.

Ak my, ako predávajúci odpovieme na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej
odoslania, máte právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho
riešenia sporov (subjekt ARS). Podľa zákona č. 391/2015 Z. z. sú ARS subjektmi orgány a oprávnené
právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z. z.. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov môže
spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ / kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia
sporov RSO (RSO = riešenie sporov online), ktorá je dostupná online na tejto adrese:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov (ARS) môže využiť len spotrebiteľ / kupujúci – fyzická osoba.
Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom / kupujúcim a predávajúcim,
vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne
riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka
sporov, kde hodnota sporu je nižšia ako sumu 20 EUR. Subjekt Alternatívne riešenie sporov ARS môže
od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do
výšky 5 EUR s DPH.

Článok X.
Záverečné ustanovenia
1. Tieto všeobecné obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na internetovej
stránke predávajúceho http://www.hendysen.eu a http://www.hendysen.sk. Písomnou dohodou medzi
kupujúcim a predávajúcim môže byť vylúčené použitie týchto všeobecných obchodných podmienok,
prípadne jednotlivých ich ustanovení.
2. Zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa posudzujú podľa Všeobecných obchodných podmienok
platných v čase vzniku zmluvného vzťahu (uzavretia kúpnej zmluvy).
3. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia.

Bratislava, 01.02.2016

Súhlasím s týmito podmienkami a chcem sa zaregistrovať

   Položka  - ktorá musí byť vyplnená.

Nákupný košík
Nákupný košík

Váš nákupný košík neobsahuje žiadny produkt.
Kontaktný formulár

*Meno:

*E-mail:

Váš telefón:

*Vaša správa/otázka:
*Kontrolný kód:
 
2943

Opíšte kód z políčka, slúži ako ochrana proti SPAM.
*údaje musia byť vyplnené
Aktualizácia
Posledná aktualizácia 04.01.2018.
O NÁS
UŽITOČNÉ INFORMÁCIE
Rýchlo hore
PODPOROVANÉ PLATBY
 Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 Sk
© Zuzana Tóthová - HENDYSEN 2016, 40, zdravotné pomôcky, oblečenie, fusaky, pršiplášte, odevy, doplnky, príslušenstvo pre vozíčkárov, papuče, rukavice